AI och Supply Chain = Sant!

Vid nämnandet av artificiell intelligens, eller kort och gott AI, är det många som kommer att tänka på science fiction och självmedvetna robotar. Det är naturligtvis oerhört svårt att sia om hur teknologin kommer att utvecklas i framtiden, men följande kan vi åtminstone konstatera med relativ säkerhet: Trots att framstegen inom fältet avlöser varandra i rask takt är den sant självmedvetna artificiella intelligensen än så länge inte något mer än en avlägsen fantasi – men möjligheterna som erbjuds redan idag är minst sagt spännande.

Vad är egentligen AI?

Enkelt uttryckt (och med reservation för att undertecknad är långt ifrån någon expert på området) kan det sägas att AI är ett vetenskapligt fält tillika en samling teknologier som med hjälp av datorer söker att efterlikna den mänskliga hjärnans intelligens och problemlösningsförmåga.

Grovt förenklat åstadkoms detta genom att en eller flera samverkande algoritmer (som kan vara oöverskådligt långa och komplexa) kombinerar och behandlar indata på ett iterativt och dynamiskt vis. Till skillnad från ett traditionellt program, som utför uppgifter med förutsägbara resultat baserat på mänskliga kommandon, har AI en inbyggd flexibilitet som möjliggör för programmet att justera och förfina sin egen process baserat på sina egna resultat. 

Nästan all AI-teknologi utvecklas idag som verktyg för att lösa förutbestämda uppgifter, med kapacitet att processa, analysera och till viss utsträckning även ‘lära sig’ av specifika data inom ett avgränsat område, mycket snabbare och mer precist än en mänsklig hjärna hade klarat av. Men på ett eller annat sätt är de beroende av mänsklig insats för att fungera, och de har inte möjlighet att på egen hand frångå de parametrar som vi sätter åt dem.

Teknologin har så här långt utan tvekan fört mycket gott med sig, för både konsumenter och organisationer, då den har avlägsnat bördor och öppnat upp möjligheter som knappast ens var påtänkta (åtminstone bland gemene man) för inte särskilt länge sedan. Många av de produkter och applikationer som vi nu tar för givet, så som personanpassade rekommendationer i streamingtjänster eller ansiktsigenkänning i sociala medier, använder sig av någon form av AI-teknologi.

AI

Men vilka konkreta fördelar kan AI erbjuda inom Supply Chain?

Som de flesta andra innovationer, oavsett bransch, handlar AI först och främst om att effektivisera och förenkla arbetsintensiva uppgifter, vilket möjliggör tids- och resursbesparingar. En skillnad jämfört med föregående teknologiska hjälpmedel är dock att AI även erbjuder möjligheter att på ett mycket effektivt sätt utföra uppgifter som idag kanske inte görs alls. Inte för att de inte skulle tillföra något värde, men därför att de helt enkelt är alltför resurskrävande.

Digitaliseringens utveckling har inneburit att vi nu har tillgång till (eller åtminstone möjlighet att skaffa tillgång till) oändligt mycket mer data än vad vi trodde skulle vara möjligt för bara ett par decennier sedan. Det rör sig dels om information kring våra kunder, konkurrenter och leverantörer, dels om våra egna processer, och det potentiella affärsvärdet i dessa uppgifter går knappast att överskatta. Men endast med hjälp av traditionella medel och mänsklig tankekraft kan vi inte analysera data på ett sätt som erbjuder mer än marginella fördelar. Det är här som AI kommer till sin fulla rätt.

Beslutsprocesser, driftcykler samt logistik- och arbetsflöden är alla områden inom Supply Chain Management där implementering av AI skulle kunna medföra betydande konkurrensfördelar, genom att snabbare leverera omfattande analyser, mer exakta prediktioner samt bättre underbyggda rekommendationer och beslutsunderlag. Följande är exempel på konkreta scenarion där AI-teknologi skulle kunna leverera märkbar nytta:

  • Nyttja tillgängliga data för att ta fram mer precisa förutsägelser kring kundbeteenden, tillgång och efterfrågan.
  • Rationalisera logistiken i samband med utleveranser, exempelvis genom att optimera lastbilarnas fyllnadsgrader och rutter.
  • Effektivisera den interna driften och dess arbetsflöden, så som mottagning, plockning och packning. 
AI

Slutsats

I en alltmer globaliserad värld och marknad erbjuder vårt geografiska läge och rådande kostnadsnivåer knappast några fördelar. För att behålla relevans och konkurrenskraft blir det därför desto viktigare att istället ligga i framkant vad gäller ny teknik och innovation, för att på så vis kapa kostnader och öka produktiviteten med hjälp av effektiviserings- och optimeringsinsatser.

AI innebär sannolikt nästa teknologiska paradigmskifte, precis som persondatorn och internet dessförinnan, och det är inte orimligt att förutspå att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer de företag som ännu inte anammat AI att snabbt bli omsprungna – lite som att försöka konkurrera med förindustriella medel i en industriell värld. 

Att anamma denna teknik behöver dock inte nödvändigtvis bli ett så omfattande och invasivt projekt. Det finns gott om exempel på kraftfulla lösningar till specifika problem eller processer, som kan implementeras relativt snabbt och smärtfritt. Vi på Kairos Logic kan hjälpa er att implementera AI i lagret, låt oss bevisa vilka effekter det skulle kunna ge ert lager utifrån era förutsättningar, genom att vi gör en proof of concept.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *